Πρόγραμμα κρατικής ενίσχυσης «ΕΞΥΠΝΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ»

Η δράση απευθύνεται σε: Πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. για την ενίσχυση της τεχνολογικής τους υποδομής και την αναβάθμιση του κατασκευαστικού τους εξοπλισμού με χρήση έξυπνων τεχνολογιών αιχμής με χαμηλές περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Τα επενδυτικά σχέδια θα περιλαμβάνουν τεχνολογίες  που υποστηρίζουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό και αυτοματοποίηση της παραγωγής, στην ψηφιοποίηση των συστημάτων διασύνδεσης σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού και στην παραγωγή προηγμένων προϊόντων με αξιοποίηση εργαλείων υψηλής τεχνολογίας.

Η συνολική επιχορηγούμενη δημόσια δαπάνη της δράσης, στο πλαίσιο της πρόσκλησης, εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 73.227.620 ευρώ. Tο 70% του προϋπολογισμού της δράσης θα διατεθεί αποκλειστικά στις πολύ μικρές και τις μικρές επιχειρήσεις, ενώ το 30% θα διατεθεί στις μεσαίες επιχειρήσεις.

Προϋπολογισμός επενδυτικού σχεδίου: από 250.000 € έως 6.000.000 €

Ένταση ενίσχυσης:  Από 25% έως και 75% ανάλογα με τον τόπο υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου και το μέγεθος του φορέα της επένδυσής.

Μέγιστη διάρκεια υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων: 24 μήνες

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 23/11/2022 – 23/01/2023

Επιλέξιμες Δαπάνες:

  • Μηχανολογικός εξοπλισμός (έως 100% επιχορηγούμενου Π/Υ),
  • Δαπάνες για κτίρια (έως 20% επιχορηγούμενου Π/Υ),
  • Ειδικές εγκαταστάσεις κτιριακών που θα συμβάλλουν στον ψηφιακό μετασχηματισμό (έως 40% επιχορηγούμενου Π/Υ των κτιριακών δαπανών),
  • Δαπάνες εργαστηριακού εξοπλισμού (έως 30% επιχορηγούμενου Π/Υ),
  • Δαπάνες λογισμικού και εξοπλισμού πληροφορικής (έως 20% επιχορηγούμενου Π/Υ),
  • Δαπάνες συμβουλευτικών υπηρεσιών – μελετών για την προσαρμογή της επιχείρησης στις απαιτήσεις της Βιομηχανίας 4.0 (έως 10% επιχορηγούμενου Π/Υ),
  • Training Προσαρμογή Εργατικού Δυναμικού (Upskilling and reskilling) άμεσα σχετιζόμενη με το επενδυτικό σχέδιο (έως 10% επιχορηγούμενου Π/Υ).

Ενδεικτικά, επιλέξιμες είναι οι κάτωθι δραστηριότητες:

Βιομηχανία Τροφίμων (ΚΑΔ: 10.1, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9)

Ποτοποιία (ΚΑΔ 11)

Κλωστοϋφαντουργία – Ένδυση – Δερμάτινα Είδη (ΚΑΔ 13, 14, 15)

Βιομηχανία Ξύλου – Χαρτοποιία – Εκτυπώσεις (ΚΑΔ 16, 17, 18)

Χημική Βιομηχανία – Φάρμακα – Πλαστικά (ΚΑΔ 20, 21, 22)

Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, ηλεκτρονικών, ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, μηχανημάτων και οχημάτων (ΚΑΔ 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30)

Κατασκευή Επίπλων και άλλων Μεταποιητικών Δραστηριοτήτων (ΚΑΔ 31, 32)

Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού (ΚΑΔ 33)

Υπηρεσίες ανακύκλωσης και ανάκτησης υλικών (ΚΑΔ 35.30.2, 38.11.1, 38.11.4, 38.11.5, 38.11.6, 38.12)

Υπηρεσίες αποθήκευσης και logistics (ΚΑΔ 52.10.1, 52.29.19.03)

Eκδόσεις (ΚΑΔ 58.11.1, 58.11.2, 58.11.5, 58.13.1, 58.14.1)

Τεχνικές Αναλύσεις (ΚΑΔ 71.2)

Δραστηριότητες Συσκευασίας (ΚΑΔ 89.92)

Δείτε εδώ τη Δημόσια Πρόσκληση

Για εκδήλωση ενδιαφέροντος εδώ