Η λειτουργικότητα και αποτελεσματικότητα ενός μηχανογραφικού συστήματος οφείλεται κυρίως στην ορθή επιλογή των εργαλείων που το συνθέτουν, στην σωστή παραμετροποίησή τους, την εκπαίδευση των χειριστών του και την υποστήριξη τους από ειδικούς όποτε την χρειαστούν.

Εγκατάσταση & Παραμετροποίηση
Οι Υπηρεσίες Εγκατάστασης & Παραμετροποίησης του πληροφοριακού συστήματος έχουν ως κύριο αντικειμενικό σκοπό την προσαρμογή του στις επιχειρηματικές λειτουργίες και εξειδικευμένες ανάγκες σας. Συμβάλλουν  στην απόδοση της επένδυσης και στην ανταγωνιστική λειτουργία της επιχείρησης σας.

Οι υπηρεσίες Εγκατάστασης & Παραμετροποίησης περιλαμβάνουν την αρχική εγκατάσταση του λογισμικού, ρυθμίσεις και δικαιώματα σε κάθε θέση εργασίας, παραμετροποίηση λειτουργιών και επιχειρησιακών διαδικασιών, ρυθμίσεων φορμών, εργαλείων, αναφορών & εκτυπώσεων και μεταφορά δεδομένων από προηγούμενα συστήματα και εφαρμογές.

Το σύστημα εγκαθίστανται με προρυθμισμένες επιχειρηματικές λειτουργίες που ενσωματώνουν ανάλογα με την δραστηριότητα και τον κλάδο σας την αντίστοιχη εμπειρία και πρακτική.

Τα συστήματα της Dynasoft υποστηρίζουν την Διασύνδεση με άλλα συστήματα της επιχείρησης όπως λογισμικό τηλεφωνικών κέντρων, ιστοσελίδες και άλλες εφαρμογές και δίνουν ολοκληρωμένες λύσεις.

Υποστήριξη  & Συντήρηση

Με την έναρξη λειτουργίας του συστήματος, η Dynasoft παρέχει συνεχείς Υπηρεσίες Υποστήριξης & Συντήρησης των εγκατεστημένων εφαρμογών με κύρια μέριμνα την απρόσκοπτη και αδιάλειπτη λειτουργία του μηχανογραφικού συστήματος της επιχείρησης.
Οι υπηρεσίες παρέχονται από έμπειρα, εξειδικευμένα και πιστοποιημένα στελέχη και υλοποιούνται με αντίστοιχες συμβάσεις, που καλύπτουν ανάλογα με τις ανάγκες τα παρακάτω:

  • Τηλεφωνική και Απομακρυσμένη υποστήριξη σε θέματα λειτουργίας και χρήσης
  • Επίσκεψη για υποστήριξη στην έδρα της επιχείρησης
  • Υποστήριξη χρηστών μέσω της γνωσιακής βάσης
  • Βελτιώσεις των εφαρμογών
  • Συντήρηση του συστήματος
Νέες Εκδόσεις & Επικαιροποιήσεις (Releases & Updates)

Η επιχείρηση που χρησιμοποιεί ένα σύγχρονο πληροφοριακό σύστημα και υποστηρίζεται ενεργά  στην λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων, επιτυγχάνει με περισσότερη ευκολία τους στόχους της.

Το σύγχρονο, εξελιγμένο και εμπλουτισμένο με νέα εργαλεία και λειτουργίες επιχειρηματικό λογισμικό προσφέρει την απαραίτητη ευελιξία και προσαρμογή στις μεταβολές που συμβαίνουν στο περιβάλλον λειτουργίας της επιχείρησης. Διασφαλίζεται η απόδοση της επένδυσης, η μελλοντική συνεχής λειτουργία του λογισμικού, η διαρκής βελτιστοποίηση, αποτελεσματικότητα και ανταποδοτικότητα του, ώστε η επιχείρηση να εξασφαλίζει το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και να απολαμβάνει τα οφέλη κάθε νέας έκδοσης.

Οι νέες εκδόσεις των εφαρμογών λογισμικού της Dynasoft διασφαλίζουν τα δεδομένα, αυξάνουν την ταχύτητα, μειώνουν τα λειτουργικά κόστη, βελτιώνουν την αποτελεσματικότητα και εγγυώνται την αποδοτικότητα στην επιχείρηση. 

Αναλυτικά περιλαμβάνουν:

  • Ενσωματωμένη επιχειρηματική εμπειρία, καινοτομία και νέες διαδικασίες με σύγχρονες επιχειρηματικές πρακτικές.
  • Ανάπτυξη αποτελεσματικότερων εργαλείων και λειτουργιών επιχειρηματικής ευφυΐας.
  • Ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών που αυξάνουν την ασφάλεια των δεδομένων, την αποτελεσματικότητα και την ταχύτητα λειτουργίας.
  • Εναρμόνιση με τις νομοθετικές & φορολογικές εξελίξεις και τις διατάξεις του ΚΦΑΣ.

Η μετάβαση στις νέες εκδόσεις γίνεται ομαλά, η εκμετάλλευση τους είναι άμεση και αποδοτική χωρίς να μεταβάλλεται το περιβάλλον εργασίας των χρηστών.

Οι επικαιροποιημένες εκδόσεις υποστηρίζουν πλήρως τις υπάρχουσες και μελλοντικές επιχειρησιακές σας λειτουργίες, καθώς προηγούμενες εκδόσεις παλαιότερες των 18 μηνών δεν υποστηρίζονται.

Ανάπτυξη Εφαρμογών

Οι εξειδικευμένες λειτουργίες και οι λύσεις στις ειδικές ανάγκες της επιχείρησης σας είναι εκείνες που δημιουργούν προστιθέμενη αξίαστα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας.

Οι Υπηρεσίες Ανάπτυξης Εφαρμογών Λογισμικού της Dynasoft παρέχονται σε επιχειρήσεις που απαιτούν εξειδικευμένες λειτουργίες και έχουν ειδικές ανάγκες που δεν καλύπτονται επαρκώς από τις υφιστάμενες λειτουργίες του συστήματος.

Η ανάπτυξη του λογισμικού γίνεται με σύγχρονες τεχνολογίες και εργαλεία. Ενδεικτικά για την παραγωγή χρησιμοποιούνται εργαλεία νέας τεχνολογίας Microsoft.Net, node-js, java script, OOP, C# καθώς και άλλα σύγχρονα εργαλεία ανάλογα με την εφαρμογή. Οι εφαρμογές λογισμικού  λειτουργούν σε περιβάλλον  Windows με βάση δεδομένων  MS Sql, MySql και είναι συμβατές με όλα τα προϊόντα της Dynasoft.

Η εφαρμοζόμενη μέθοδος παραγωγής λογισμικού είναι του τύπου Incremental Development ώστε να επιτυγχάνεται σύγκλιση μεταξύ δυνατοτήτων λογισμικού και απαιτήσεων επιχείρησης.

<strong>Εκπαίδευση & Πιστοποίηση</strong>

Η σύγχρονη επιχείρηση προκειμένου να παρέχει υψηλού επιπέδου προϊόντα και υπηρεσίες στους πελάτες της, είναι απαραίτητο να αξιοποιεί όλους τους διαθέσιμους πόρους του μηχανογραφικού της συστήματος και αυτό επιτυγχάνεται με επαρκώς εκπαιδευμένα στελέχη που εκμεταλλεύονται και αξιοποιούν τις δυνατότητες και λειτουργίες του συστήματος. 

Η Dynasoft προσφέρει στην επιχείρηση σας Υπηρεσίες Εκπαίδευσης αρχικά στην εγκατάσταση των εφαρμογών.

Επιπλέον, μετέπειτα παρέχει συνεχή εκπαίδευση ατομική ή ομαδική και υποστήριξη κατά την παραγωγική και επιχειρησιακή λειτουργία των εφαρμογών.

Η εκπαίδευση μπορεί να κλιμακωθεί σε επίπεδο χειρισμού ανάλογα με τις λειτουργίες που καλείται να εκτελέσει ο χρήστης αλλά και βάσει του επιπέδου γνώσης και εμπειρίας των χρηστών.

Σε επόμενο επίπεδο, παρέχεται εκπαίδευση χειριστών που αξιοποιούν ανώτερες διαχειριστικές ή άλλες μικρότερου βαθμού παραμετρικές λειτουργίες των εφαρμογών.

Τέλος παρέχεται εκπαίδευση σε τεχνικό επίπεδο που αφορά στελέχη πληροφορικής (IT users), που εκμεταλλεύονται και αξιοποιούν παραμετρικές λειτουργίες και δυνατότητες, αναπτύσσουν αναφορές (Reports) και επεμβαίνουν στα δυναμικά πεδία των εφαρμογών.

<strong>Γνωσιακή Βάση</strong>

Η επιχείρηση σας μπορεί να έχει απεριόριστη πρόσβασή στην Γνωσιακή Βάση της Dynasoft, που αποτελεί ένα εξελισσόμενο και ενημερωμένο χώρο αναφοράς Know How, το οποίο αναπτύσσεται και με τη συμβολή σας μέσα από τις παρατηρήσεις και προτάσεις σας.