ΑΡΘΡΟ 1: Γενικά – «ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ»

Η παρούσα «ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ», στο εξής για συντομία «ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ», είναι νομικά δεσμευτική συμφωνία μεταξύ:
• της εταιρίας με την επωνυμία «DYNASOFT IKE – Εταιρεία Παραγωγής και Διάθεσης Λογισμικού», ΑΦΜ: 800827969, ΔΟΥ Β΄ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, με έδρα στην Κρήτη, Γ.Παπανδρέου 5, ΤΚ 71306, Ηράκλειο (στο εξής για συντομία εταιρία) και
• του φυσικού ή νομικού προσώπου με επωνυμία ………………………………………………….. και ΑΦΜ …………………… (στο εξής για συντομία: «πελάτης»).
Η ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ περιλαμβάνει λογισμικό ηλεκτρονικού υπολογιστή και ενδέχεται να περιλαμβάνει συναφή αποθηκευτικά μέσα, έντυπο υλικό και άμεση («online») ή ηλεκτρονική τεκμηρίωση («ΠΡΟΙΟΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ»). Οποιοδήποτε λογισμικό παρέχεται μαζί με το ΠΡΟΙΟΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ και έχει ξεχωριστή άδεια χρήσης τελικού χρήστη χορηγείται υπό τους όρους αυτής της άδειας.
Εάν εγκαταστήσετε, αντιγράψετε, κάνετε λήψη, αποκτήσετε πρόσβαση ή χρησιμοποιήσετε με οποιοδήποτε άλλο τρόπο το ΠΑΡΩΝ ΠΡΟΙΟΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, δηλώνετε ότι συμφωνείτε με τους όρους αυτής της «ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ» και δεσμεύεστε από αυτούς.
Εάν δεν συμφωνείτε με τους όρους αυτής της παραπάνω αναφερόμενης ΑΔΕΙΑΣ, μην εγκαταστήσετε ή χρησιμοποιήσετε το ΠΡΟΙΟΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ.
Η παρούσα ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ είναι διαρκής, αποκλειστική και μη μεταβιβαζόμενη, χορηγείται αποκλειστικά και μόνον από την παραγωγό του προϊόντος ………………………… για συγκεκριμένο αριθμό εξουσιοδοτημένων τελικών χρηστών ………….(1)……. του (υπάλληλοι, συνεργάτες και στελέχη), που η εταιρία ως πάροχος της παρούσας ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ επιλέγει και εξουσιοδοτεί, καθώς και τις νέες εκδόσεις αυτού, που θα εκδοθούν σε διάστημα δύο (2) μηνών από την έκδοση του τιμολογίου αγοράς αυτού και οι οποίες θα παραχωρηθούν από την παραγωγό εταιρεία δωρεάν στον Δικαιούχο.
Η εταιρία είναι αποκλειστική δικαιούχος του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας, της διάθεσης, εκμεταλλεύσεως, βελτίωσης, αναβάθμισης, τροποποίησης και/ή κατάργησης μέρους ή /και όλου του παραπάνω λογισμικού που σχεδιάζονται προβάλλονται, υλοποιούνται από τον Δικαιούχο ή για λογαριασμό του, καθώς και του κάθε είδους υποστηρικτικού υλικού, παρουσιάσεων (demo), εγχειρίδια χρήσης λογισμικού σε ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή, φύλλα υπολογισμών, εργαλείων εκτυπώσεων και αναφορών, φόρμες σχεδιασμού, πρότυπες βάσεις δεδομένων κλπ.
ΑΡΘΡΟ 2: Δικαιούχος χρήσης – Υποχρεώσεις
Ο δικαιούχος χρήσης (πελάτης) του ανωτέρω λογισμικού είναι ο αναφερόμενος στην παρούσα πρωτότυπη ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ και στην επωνυμία (φυσική ή νομική) του οποίου έχει εκδοθεί το σχετικό τιμολόγιο, όπου αναφέρονται και τα συμπεριλαμβανόμενα υποσυστήματα του προϊόντος, ο οποίος ρητά αναγνωρίζει ότι το ανωτέρω δικαίωμα βιομηχανικής, πνευματικής και κάθε είδους ιδιοκτησίας καθώς και το δικαίωμα εμπορικής εκμετάλλευσης και διάθεσης του λογισμικού, των Νέων Εκδόσεων, αναβαθμίσεων, τροποποιήσεων και επανεκδόσεων αυτού και του υποστηρικτικού υλικού ανήκουν στην εταιρία.
Το ΠΡΟΪΟΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ της παρούσας ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ προστατεύεται από τους νόμους και τις διεθνείς συμβάσεις περί δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, καθώς και από άλλους συναφείς νόμους και συμβάσεις. Παραχωρείται μόνο η ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ του στο παραπάνω άρθρο αναφερομένου ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ. Ο ΚΑΤΟΧΟΣ της ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ αποκτά κυριότητα μόνο επί των φυσικών φορέων δεδομένων (CD, DVD ή άλλων μορφών) και του έγγραφου συνοδευτικού υλικού. Δεν αποκτά σε καμία περίπτωση, με κανένα τρόπο και κανενός είδους κυριότητα επί του παραπάνω ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ.
Παραχωρείται μόνο η άδεια χρήσης του ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ. Δεν πωλείται το ΠΡΟΙΟΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ.
Ο πηγαίος κώδικας (source code) και η δομή της βάσεως δεδομένων (database structure) ΔΕΝ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ με την παρούσα ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ στον ΚΑΤΟΧΟ της. Τυχόν τροποποιήσεις και ειδική
παραμετροποίηση αυτού του προϊόντος λογισμικού μπορούν να γίνουν, αποκλειστικά και μόνο, από την εταιρία, με σκοπό να καλύπτονται οι ειδικές απαιτήσεις και ανάγκες του εκάστοτε Έργου, πλην όμως αποτελούν αντικείμενο ειδικής σύμβασης και όχι της παρούσης ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ.
Ο πελάτης αποδέχεται ανεπιφύλακτα την κυριότητα, την αρχιτεκτονική της δομής και φιλοσοφίας σχεδίασης καθώς και την δικαιοδοσία των δικαιωμάτων της παρούσας εφαρμογής λογισμικού κατά πλήρη και αποκλειστική ιδιοκτησία στην εταιρίας.
Ο πελάτης απαγορεύεται να επέμβει, να αντιγράψει, να αλλοιώσει, να μεταβάλει διαδικασίες του λογισμικού, των αρχείων, βιβλιοθηκών και άλλων βοηθητικών αρχείων και βάσεων δεδομένων καθώς και των ηλεκτρονικού και εντύπου υλικού που παρέχεται από την εταιρία και αφορά στην λειτουργία, εγκατάσταση εκτέλεση και βοήθεια χειρισμού της παρούσας.
ΑΡΘΡΟ 3: Παραχώρηση «ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ»
Με αυτήν την Άδεια σας χορηγούνται τα εξής δικαιώματα *:
Δικαιώματα που πηγάζουν από την ΑΔΕΙΑ ως εξής:
1. Εγκατάσταση και χρήση του Λογισμικού
2. Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας
3. Χρήση του Λογισμικού σε ορισμένες με ειδική συμφωνία θέσεις εργασίας.
Συγκεκριμένα παραχωρούνται τα παρακάτω δικαιώματα:
Λογισμικό Εφαρμογών
Επιτρέπεται να εγκαταστήσετε, να χρησιμοποιήσετε, να έχετε πρόσβαση, να εμφανίσετε, να εκτελέσετε ή να εργαστείτε με άλλον τρόπο («ΕΚΤΕΛΕΣΗ») με ένα αντίγραφο του ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ή οποιαδήποτε προηγούμενη έκδοσή του για το ίδιο λειτουργικό σύστημα, μόνο σε έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή, σταθμό εργασίας.
Πρόσθετες άδειες χρήσης
Επιτρέπεται να εγκαταστήσετε και να χρησιμοποιήσετε το προϊόν λογισμικού σε πέραν του ενός υπολογιστές μόνο αν έχετε προμηθευτεί για τον κάθε υπολογιστή την αντίστοιχη άδεια χρήσης του ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ από την εταιρία ή από εξουσιοδοτημένο συνεργάτη (μεταπωλητή).
Αποθήκευση / Χρήση Δικτύου
Επιτρέπεται, επίσης, να αποθηκεύσετε ή να εγκαταστήσετε ένα αντίγραφο του ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ σε ένα αποθηκευτικό μέσο, όπως σε ένα διακομιστή δικτύου, που θα χρησιμοποιείται μόνον για την ΕΚΤΕΛΕΣΗ του ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ σε άλλους ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ σας μέσω εσωτερικού δικτύου. Όμως, πρέπει να αποκτήσετε και να αφιερώσετε μία Άδεια Χρήσης για κάθε ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ στον οποίο ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ το ΠΡΟΙΟΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ από το αποθηκευτικό μέσο.
Μια άδεια χρήσης για το ΠΡΟΙΟΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ δεν επιτρέπεται να μοιράζεται ή να χρησιμοποιείται ταυτόχρονα σε διαφορετικούς ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ.
* Επιφύλαξη δικαιωμάτων. Η εταιρία επιφυλάσσεται όλων των δικαιωμάτων τα οποία δεν παραχωρούνται ρητά.
ΑΡΘΡΟ 4: Άλλα Δικαιώματα και Περιορισμοί Χρήσης
Λογισμικό μη προοριζόμενο για μεταπώληση
Δεν έχετε δικαίωμα μεταπώλησης ή εν γένει μεταβίβασης του ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ανεξάρτητα με τα αναφερόμενα σε άλλες ενότητες αυτής της Άδειας. Εξαιρούνται οι συνεργάτες (μεταπωλητές) της εταιρείας κατόπιν ειδικής έγγραφης συμφωνίας.
Διαχωρισμός συστατικών μερών
Η Άδεια Χρήσης αφορά το ΠΡΟΙΟΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ως ενιαίο προϊόν. Δεν επιτρέπεται ο διαχωρισμός των συστατικών μερών του για χρήση σε περισσότερους από έναν ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ.
Κωδικός Συνέχειας
Για λόγους ασφάλειας αντιγραφής μέρους ή όλου του παρόντος λογισμικού, ενδέχεται κατά περιόδους να απαιτείται νέος κωδικός συνέχειας λειτουργίας του προγράμματος που αυτόματα και/ ή έπειτα από ενημέρωση αποδίδεται στον χρήστη.
Εμπορικά σήματα
Αυτή η Άδεια δεν σας παραχωρεί κανένα δικαίωμα σε σχέση με οποιαδήποτε εμπορικά σήματα προϊόντων ή υπηρεσιών της εταιρίας.
Υπηρεσίες Υποστήριξης
Η εταιρία ενδέχεται να σας παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης σε σχέση με το ΠΡΟΙΟΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ («Υπηρεσίες Υποστήριξης»). Η χρήση των Υπηρεσιών Υποστήριξης υπόκειται στην πολιτική και τα θεσμοποιημένα προγράμματα της εταιρίας όπως περιγράφονται στο εγχειρίδιο χρήσης, στην άμεση («online») τεκμηρίωση και/ή σε άλλο υλικό που παρέχεται από την εταιρία. Τυχόν συμπληρωματικός κώδικας λογισμικού που σας παρέχεται στα πλαίσια των Υπηρεσιών Υποστήριξης θα θεωρείται τμήμα του ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ και θα υπόκειται στους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας Άδειας. Όσον αφορά τις τεχνικές πληροφορίες που παρέχετε στη εταιρία για λόγους Τεχνικής Υποστήριξης, η εταιρία έχει δικαίωμα να τις χρησιμοποιήσει για επιχειρηματικούς σκοπούς, στους οποίους συμπεριλαμβάνεται η υποστήριξη και η ανάπτυξη του προϊόντος. Η εταιρία δεν θα κάνει χρήση αυτών των τεχνικών πληροφοριών με τρόπο που να γνωστοποιεί την ταυτότητά σας
ΑΡΘΡΟ 5: Παροχή Εγγύησης Ποιότητας
Ανάπτυξη Εφαρμογής – Τεχνικά Χαρακτηριστικά
1. Το παρών προϊόν λογισμικού παρέχεται σύμφωνα με το τρέχον επίπεδο ανάπτυξης και δημιουργήθηκε με βάση διεθνώς αναγνωρισμένους κανόνες, μεθόδους συστήματα και γλώσσες προγραμματισμού. Επισημαίνεται ότι δεν είναι δυνατόν να αναπτύσσεται λογισμικό εφαρμογών (software) κατά τέτοιον τρόπο, ώστε να μην εμφανίζονται σφάλματα σε όλες τις συνθήκες χρήσης.
2. Τεχνικά χαρακτηριστικά του RESULT για την παρούσα ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ:
Λειτουργικό Σύστημα (O/S): Windows
Βάση Δεδομένων (Database): MSSQL
ΑΡΘΡΟ 6: Τεχνική Υποστήριξη
1. Το παρών ΠΡΟΙΟΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ με την παρούσα ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ δίδεται ως έχει και δεν περιλαμβάνει υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης.
2. Συνοδεύεται από Εγχειρίδιο Χρήστη (User Manual).
Το ΠΡΟΪΟΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ RESULT σχεδιάστηκε, υλοποιήθηκε και διατίθεται από την εταιρεία, στην οποία ανήκει και αποτελεί πνευματική της ιδιοκτησία.
ΑΡΘΡΟ 7: Απαγορεύσεις Χρήσης
Ο πελάτης δεν δικαιούται να μεταπωλεί, δωρίζει, εκχωρεί, παραχωρεί κατά χρήση με ή χωρίς αντάλλαγμα ή διαθέτει καθ’ οιονδήποτε τρόπο το λογισμικό και το υποστηρικτικό υλικό της παρούσας ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ σε οποιονδήποτε τρίτο.
Σε περίπτωση εξαγοράς ή απορρόφησης του πελάτη από άλλη εταιρεία η παρούσα μπορεί να χρησιμοποιείται «μόνον με νέα έγγραφή άδεια της εταιρίας» από την νέα νομική μορφή που θα προκύψει ως διάδοχη κατάσταση απαγορευμένης της χρήσης της από άλλες εταιρείες του ομίλου στον οποίο ανήκει η εταιρεία που τον εξαγόρασε ή τον απορρόφησε.
ΑΡΘΡΟ 8: Πνευματική Ιδιοκτησία
Όλα τα δικαιώματα τίτλων που περιλαμβάνονται στο ΠΡΟΙΟΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ (περιλαμβανομένων, ενδεικτικά, εικόνων, φωτογραφιών, κινουμένων σχεδίων, βίντεο, ήχων, μουσικής, κειμένου και βοηθητικών εφαρμογών («applets») που είναι ενσωματωμένα στο ΠΡΟΙΟΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ), στο έντυπο υλικό που το συνοδεύει καθώς και σε οποιαδήποτε αντίγραφα του ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, όπως επίσης και τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που αφορούν όλα τα παραπάνω, ανήκουν στην εταιρία ή τους προμηθευτές της. Όλα τα δικαιώματα τίτλων και πνευματικής ιδιοκτησίας που περιλαμβάνονται στο περιεχόμενο στο οποίο μπορεί κανείς να έχει πρόσβαση μέσω της χρήσης του ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ αποτελούν ιδιοκτησία του αντίστοιχου κατόχου του περιεχομένου και μπορεί να προστατεύονται από τους ισχύοντες νόμους και συμβάσεις περί δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλους νόμους και συμβάσεις περί προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων. Αυτή η Άδεια δεν σας παραχωρεί κανένα δικαίωμα να χρησιμοποιήσετε αυτό το περιεχόμενο. Εάν αυτό το ΠΡΟΙΟΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ περιέχει τεκμηρίωση που παρέχεται μόνο σε ηλεκτρονική μορφή, επιτρέπεται να εκτυπώσετε ένα αντίγραφο αυτής της ηλεκτρονικής τεκμηρίωσης. Δεν έχετε δικαίωμα αναπαραγωγής του έντυπου υλικού που συνοδεύει το ΠΡΟΙΟΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ.
ΑΡΘΡΟ 9: Όροι Εγκατάστασης και Χρήσης Λογισμικού
ΕΦΕΔΡΙΚΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Επιτρέπεται στον πελάτη να δημιουργεί και να αποθηκεύει αντίγραφα ασφαλείας (Back Up) του λογισμικού για σκοπούς ασφαλείας των δεδομένων. Τα αντίγραφα θα διατηρούνται μόνο προς εσωτερική χρήση του πελάτη. Εξαιρετικά επιτρέπεται η χρήση αντιγράφου από τον πελάτη σε δευτερεύουσα εγκατάσταση και μόνον κατά τη διάρκεια αποδεδειγμένης βλάβης της πρωτεύουσας εγκατάστασης. Εάν το πρωτότυπο αποθηκευτικό μέσο απαιτείται για τη χρήση του ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ στον ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ, έχετε το δικαίωμα να κάνετε ένα αντίγραφο του ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ μόνο για σκοπούς τήρησης αντιγράφου ασφαλείας (back-up) ή αρχειοθέτησης. Με εξαίρεση τις ρητές διατάξεις της παρούσας Άδειας, δεν έχετε το δικαίωμα να δημιουργήσετε με άλλον τρόπο αντίγραφα του ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ή του έντυπου υλικού που συνοδεύει το ΠΡΟΙΟΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ.
Ο πελάτης οφείλει να μην καθιστά το λογισμικό διαθέσιμο σε άλλους, παρά μόνο όταν βρίσκονται μέσα στις εγκαταστάσεις του ή είναι εξουσιοδοτημένοι απ’ αυτόν να έχουν απομακρυσμένη πρόσβαση (remote access) για σκοπούς, που σχετίζονται απόλυτα με την επιτρεπόμενη χρήση.
Ο πελάτης υποχρεούται να χρησιμοποιεί αυτός και μόνον την εγκατάσταση. Αποκλείεται η χρήση της ως αντικείμενο συναλλαγής με τρίτο πέρα των συμβαλλομένων. Επίσης περιορίζεται η χρήση της με τη μοναδικότητα της εγκατάστασής της εκτός περιπτώσεων ειδικής συμφωνίας.
ΜΟΝΑΔΙΚΟΤΗΤΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
Ενδέχεται να παραλάβετε το ΠΡΟΙΟΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ σε περισσότερα του ενός αποθηκευτικά μέσα. Ασχέτως του τύπου ή μεγέθους του αποθηκευτικού μέσου το οποίο θα παραλάβετε, επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε μόνο ένα αποθηκευτικό μέσο το οποίο είναι κατάλληλο για τον μοναδικό σας ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ. Δεν επιτρέπεται να ΕΚΤΕΛΕΣΕΤΕ το λογισμικό από το άλλο αποθηκευτικό μέσο σε άλλον ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ. Δεν επιτρέπεται να δανείσετε, να εκμισθώσετε, να ενοικιάσετε ή να μεταβιβάσετε με άλλον τρόπο το άλλο αποθηκευτικό μέσο σε άλλο χρήστη, παρά μόνο στο πλαίσιο οριστικής μεταβίβασης (όπως ορίζεται πιο πάνω) του ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ.
Ο πελάτης δεν δύναται να παραβεί την μοναδικότητα της εγκατάστασης πέρα του ενός (1) Η/Υ, εκτός της περιπτώσεως που έχει προμηθευτεί άδεια χρήσης πολλαπλών χειριστών (Multi User).
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ
Εάν το ΠΡΟΙΟΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ φέρει την ένδειξη ότι είναι έκδοση αναβάθμισης, για να έχετε δικαίωμα χρήσης του θα πρέπει να έχετε την απαιτούμενη άδεια χρήσης του προϊόντος που προσδιορίζεται από την εταιρία ως προϊόν κατάλληλο για αναβάθμιση. Ένα ΠΡΟΙΟΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ που φέρει την ένδειξη «Αναβάθμιση» αντικαθιστά και/ή συμπληρώνει (και μπορεί να απενεργοποιεί) το προϊόν που αποτέλεσε τη βάση των δικαιωμάτων σας για χρήση αυτής της αναβάθμισης. Επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε το προκύπτον αναβαθμισμένο προϊόν μόνο σύμφωνα με τους όρους αυτής της Άδειας. Εάν το ΠΡΟΙΟΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ είναι αναβάθμιση συστατικού μέρους ενός πακέτου προγραμμάτων λογισμικού για το οποίο σας χορηγήθηκε η άδεια χρήσης του ως ενιαίου προϊόντος, το ΠΡΟΙΟΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ μπορεί να χρησιμοποιηθεί και να μεταβιβασθεί μόνον ως μέρος εκείνου του ενιαίου πακέτου προϊόντων και δεν επιτρέπεται ο διαχωρισμός του για χρήση σε περισσότερους του ενός ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ.
ΑΡΘΡΟ 10: Υποχρεώσεις και Ευθύνες εταιρίας
Η εταιρία πλην του τιμήματος που προκύπτει για τη συγκεκριμένη ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ δεν διεκδικεί κανένα όφελος από τα κέρδη που μπορεί να προκύψουν από τη χρήση του υπόψη προϊόντος λογισμικού (στα πλαίσια της παρούσας ΑΔΕΙΑΣ) και αντίστοιχα αποποιείται πάσης φύσεως ευθύνες για ζημίες που μπορεί να προκύψουν από τη χρήση ή αδυναμία χρήσεως αυτού.
Καμία υποχρέωση αποζημίωσης δεν υφίσταται εκ μέρους της εταιρίας από την μη ορθή λειτουργία της εφαρμογής και σε κάθε περίπτωση τυχόν ευθύνη αυτής περιορίζεται στην αξία του τιμολογίου, που αφορά το προϊόν της παρούσας και αναλυτικότερα:
1. ΟΥΔΕΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΑΠΟΘΕΤΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ. Κατά την μεγίστη έκταση που επιτρέπει ο εφαρμοστέος νόμος, η εταιρία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία (περιλαμβανομένων ενδεικτικά, άμεσων και έμμεσων ζημιών για σωματική βλάβη, απώλεια επιχειρηματικών κερδών, διακοπή επιχειρηματικών εργασιών, απώλεια επιχειρηματικών πληροφοριών ή οποιαδήποτε άλλη xρηματική απώλεια), που πηγάζει άμεσα ή έμμεσα από την χρήση ή την αδυναμία χρήσης του αναφερομένου στην παρούσα άδεια χρήσης λογισμικού.
2. Ο Κάτοχος της παρούσας άδειας χρήσης λογισμικού φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την επιλογή, εγκατάσταση και χρήση αυτού, καθώς και για τα αποτελέσματα που αυτά συνεπάγονται.
3. ΕΚΤΑΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ
Η εταιρία, αν και έχει ελέγξει τη πιστότητα και την ποιότητα του προγράμματος, δεν παρέχει οποιαδήποτε εγγύηση για τη πιστότητα και τα τυχόν λάθη του Προϊόντος Λογισμικού και δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση απέναντι στον πελάτη για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση ζημία ή βλάβη που οφείλεται ή συνδέεται με τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης του παρόντος Προϊόντος Λογισμικού.
Η εταιρία δεν εγγυάται ούτε την πληρότητα των πληροφοριών που περιέχονται στο πρόγραμμα, ούτε την απόλυτη ακρίβεια αυτών. Ο πελάτης αναγνωρίζοντας το ενδεχόμενο ύπαρξης λάθους ή παράλειψης, οφείλει να διασταυρώνει και να επαληθεύει τις αντιληφθείσες πληροφορίες σε πρωτότυπες πηγές. (Οποιαδήποτε τυχόν ευθύνη του κατασκευαστή και των αντιπροσώπων περιορίζεται μέχρι της αξίας του Προϊόντος Λογισμικού).
Ειδικότερα η εταιρία απαλλάσσεται οποιονδήποτε ευθυνών αλλά και της τυχούσας παραπάνω ευθύνης όταν γίνει κακή χρήση της εφαρμογής από τον πελάτη όπως ενδεικτικά στις παρακάτω περιπτώσεις:
1. Το σύστημα Η/Υ ή δικτύου που εγκαθίσταται το λογισμικό της παρούσας δεν ανταποκρίνεται στις οδηγίες και συστάσεις της Dynasoft.
2. Χειρισμός και επέμβαση στο λογισμικό από αναρμόδια πρόσωπα.
3. Μη εκτέλεση της λειτουργίας Φύλαξης Αρχείων καθημερινά.
4. Στην περίπτωση βλάβης του Η/Υ ή των περιφερειακών που χρησιμοποιεί ο πελάτης.
Τελευταία απαλλάσσεται επίσης ολοκληρωτικά κάθε ευθύνης για οποιαδήποτε διαφορά πάσης φύσης έχει προκύψει σε αρχεία (μεταφορά αρχείων), απ’ όπου και αν προέρχεται αυτή, ούτε όταν έχει τροποποιηθεί ή προσθέσει ή αφαιρέσει την ή τις εφαρμογές που χρησιμοποιεί ο πελάτης κατόπιν ζήτησής του.
ΑΡΘΡΟ 11: Ιδιαίτεροι περιορισμοί
1. Πέραν των δικαιωμάτων που πηγάζουν από την παρούσα ΑΔΕΙΑ, απαγορεύεται η με οποιονδήποτε άλλον τρόπο αναπαραγωγή, αντιγραφή, διάθεση, χρήση του υπόψη λογισμικού χωρίς την έγγραφη άδεια της εταιρίας.
2. Δεν επιτρέπεται η αντίστροφη εκπόνηση (Reverse Engineering), αποκωδικοποίηση ή απομεταγλώττιση αυτού.
3. Επιπλέον, απαγορεύεται αυστηρά η δωρεάν προσφορά, η εκμίσθωση, η ενοικίαση και ο δανεισμός αυτού.
4. Η παρούσα ΑΔΕΙΑ μπορεί να αλλάξει ή να καταργηθεί από τη εταιρία χωρίς προειδοποίηση. Ωστόσο, το γεγονός αυτό δεν επηρεάζει την ισχύ συμφωνιών και συμβάσεων που έχουν καταρτισθεί πριν από τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις της ΑΔΕΙΑΣ.
ΑΡΘΡΟ 12: Ειδικοί Όροι
Η εταιρία ρητά επιφυλάσσει, αποκλειστικά για την ίδια, όλα τα πρωτογενή και παράγωγα δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας της στον κώδικα, στις μεθόδους και τεχνικές καινοτομίες που ενσωματώνονται στο λογισμικό, στα σχέδια και διαγράμματα ροής του, στο εμπορικό σήμα και όνομα, και στο εγχειρίδιο οδηγιών του λογισμικού. Σε καμία περίπτωση η εκχώρηση της παρούσας άδειας δε σημαίνει και εκχώρηση οποιουδήποτε από τα παραπάνω δικαιώματα στο χρήστη, ο οποίος απλώς αποκτά το δικαίωμα για χρήση του προϊόντος.
ΑΡΘΡΟ 13: Άλλα Δικαιώματα και Υποχρεώσεις
Η εταιρία κατόπι προειδοποίησης και σε συνεννόηση δικαιούται να επισκέπτεται τις εγκαταστάσεις του πελάτη, ο οποίος υποχρεούται να ανέχεται τον έλεγχο, για την διακρίβωση της τήρησης όλων των όρων της παρούσας παραχώρησης ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ..
Ο Δικαιούχος υποχρεούται να γνωστοποιεί στην εταιρία αμέσως κάθε περίπτωση ανεπίτρεπτης χρήσης, επεξεργασίας ή εκμετάλλευσης όλου ή μέρους του λογισμικού ή του υποστηρικτικού υλικού από τρίτους, που υπέπεσε στην αντίληψή του.
ΑΡΘΡΟ 14: Επίλυση διαφορών – Παραβίαση Όρων
Η παρούσα «ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ» λογισμικού διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο, προστατεύεται από την Ελληνική και διεθνή κείμενη νομοθεσία, κανονισμούς, κανονιστικές διατάξεις, διοικητικές αποφάσεις αρμοδίων οργάνων καθώς και κάθε σχετική νομολογία περί πνευματικής ιδιοκτησίας.
Η χωρίς άδεια και με οποιοδήποτε τρόπο και μέσο χρήση, αντιγραφή, αναπαραγωγή ή διανομή μέρους ή ολόκληρης της εφαρμογής επιφέρει τις νόμιμες ποινικές και αστικές κυρώσεις καθώς και χρηματική αποζημίωση και ποινικές ρήτρες ανάλογες του μεγέθους της προκαλούμενης ηθικής, αστικής βλάβης και/ή οικονομικής ζημίας που προκλήθηκε.
Για κάθε διαφορά που θα προκύψει από την εκτέλεση της παρούσας άδειας χρήσης λογισμικού αποκλειστικά αρμόδια είναι τα δικαστήρια της Αθήνας. Οι όροι που περιέχονται στο παρόν έγγραφο είναι μοναδικοί όπως και οι προϋποθέσεις και οι δεσμεύσεις που αναγράφονται σε αυτό και αποτελούν απαρέγκλιτη συμφωνία μεταξύ πελάτη και εταιρίας. Οι όροι αυτοί δεν μπορούν να τροποποιηθούν ή
να μεταβληθούν παρά μόνο γραπτώς. Ουδείς αντιπρόσωπος της εταιρία εξουσιοδοτημένος ή μη δικαιούται να τροποποιήσει ή να εξαφανίσει οποιοδήποτε από τους παραπάνω όρους, παρά μόνον η ίδια η εταιρία και χωρίς προειδοποίηση.
ΑΡΘΡΟ 15: Τελικές Διατάξεις
H χωρίς ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ εγκατάσταση και/ή χρήση του παραπάνω ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ της Dynasoft αποτελεί αδίκημα και διώκεται από το Νόμο.
Η προμήθεια της παρούσας ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ σημαίνει οριστική και αμετάκλητη αποδοχή όλων των όρων της παρούσας ΑΔΕΙΑΣ από τον ΚΑΤΟΧΟ της ΑΔΕΙΑΣ. Όλοι ανεξαιρέτως οι όροι της παρούσης ΑΔΕΙΑΣ θεωρούνται ουσιώδεις. Ο ΚΑΤΟΧΟΣ με την προμήθεια της παρούσης ΑΔΕΙΑΣ αποδέχεται ότι έχει ενημερωθεί επαρκώς για τις δυνατότητες του παρόντος ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ και ότι αυτές καλύπτουν τις ανάγκες και απαιτήσεις του.
Η παρούσα ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ αποκτά νομική ισχύ εφόσον αφενός υπογραφεί και σφραγιστεί με τη σφραγίδα της εταιρίας από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτής και αφετέρου από τον ΚΑΤΟΧΟ της ΑΔΕΙΑΣ. Έπειτα και κατά περίπτωση η ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ δύναται να συνιστά το παράρτημα ειδικής σύμβασης μεταξύ της εταιρίας και του εκάστοτε ΚΑΤΟΧΟΥ της ΑΔΕΙΑΣ, όπου διευκρινίζονται ρητώς η ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ της, το ΤΙΜΗΜΑ, ο ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ και τυχόν ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ.