Προδημοσίευση του επιδοτούμενου προγράμματος Εξοικονομώ-Επιχειρώ

Στο πλαίσιο της Δράσης ενισχύονται υφιστάμενες μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις στους κλάδους του εμπορίου, υπηρεσιών και τουρισμού.

Ενεργειακός Στόχος

Για κάθε έργο που θα υποβληθεί και θα επιχορηγηθεί στα πλαίσια του προγράμματος, ο ελάχιστος ενεργειακός – περιβαλλοντικός στόχος καθορίζεται οι εξής:

1. μείωση εκπεμπόμενων ρύπων (CO2) τουλάχιστον κατά 35%

2. εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας τουλάχιστον κατά 35%

3. αναβάθμιση της ενεργειακής κατηγορίας βάσει ΠΕΑ τουλάχιστον κατά τρείς (3) ενεργειακές τάξεις σε σχέση με την υπάρχουσα κατάταξη (ή υποχρεωτικά Β’ κλάση όταν πρόκειται για ριζική ανακαίνιση) εφόσον πρόκειται για αναβάθμιση κτιριακών υποδομών που εμπίπτουν στις διατάξεις του Ν.4122/2013.

Η τεκμηρίωση της αναγκαιότητας των επεμβάσεων προκύπτει αποκλειστικά από έκθεση

αποτελεσμάτων του Ενεργειακού Ελέγχου, όπως αυτή ορίζεται στην Απόφαση του Υπουργού και του Αν. Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ Β΄ 2337/10.07.2017), καθώς επίσης ΚΑΙ από το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ), εφόσον πρόκειται για αναβάθμιση των κτιριακών υποδομών.

Σημειώνεται ότι με την ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου θα πραγματοποιείται αποτίμηση του ενεργειακού στόχου, όπου η ενίσχυση θα συνδέεται με τον πραγματικά επιτευχθείσα εξοικονόμηση ενέργειας.

Βασικές Προϋποθέσεις συμμετοχής

• Να έχει συσταθεί έως επιχείρηση, με επιλέξιμο για τη Δράση ΚΑΔ μέχρι 31/12/2020.

• Να έχει κλείσει τουλάχιστον δύο (2) διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας.

• Να προσκομισθεί Υπεύθυνη Δήλωση του νόμιμου εκπρόσωπου της επιχείρησης ότι δεν υπάρχει αυθαίρετη κατασκευή ή δεν έχει εγκατασταθεί αυθαίρετη χρήση στο ακίνητο και εφόσον υπάρχει έχει τακτοποιηθεί.

• Να έχει ολοκληρωθεί η διενέργεια Ενεργειακού Ελέγχου (άρθ.10 Ν. 4342/2015 & Υ.Α 178679/04.07.2017) της επιχείρησης στην υφιστάμενη κατάσταση της και να προκύπτει από τα προτεινόμενα σχέδια της έκθεσης αποτελεσμάτων εξοικονόμηση ενέργειας.

• Στην  περίπτωση μέτρων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης των κτιριακών υποδομών, για την τεκμηρίωση της αναγκαιότητας υλοποίησης των παρεμβάσεων απαιτείται η έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) βάσει του ΚΕνΑΚ.

• Να επιτυγχάνει τουλάχιστον τον ελάχιστο ενεργειακό στόχο.

• Να υπάρχει ιδιοκτησία ή παραχώρηση χρήσης ή μίσθωση ή νόμιμη σύσταση επικαρπίας επί

του ακινήτου για χρονικό διάστημα 3 ετών μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης. Η περίοδος της εξαετίας υπολογίζεται από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης της πρότασης.

• Ως προς το σύνολο του έργου όσο και τις επιμέρους ενέργειες, ισχύουν οι προϋποθέσεις

σώρευσης που ορίζονται στον Κανονισμό ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (De minimis) και τον Γενικό Απαλλακτικό Κανονισμό 651/2014.

Προϋπολογισμός Επενδυτικών Σχεδίων

  • Στο Εμπόριο & Υπηρεσίες ενισχύονται έργα ύψους επένδυσης (Π/Υ) έως 100.000 €
  • Στο Τουρισμό ενισχύονται έργα ύψους επένδυσης (Π/Υ) από 50.000 € έως 500.000 €. Η Δυναμικότητα της μονάδας θα πρέπει να είναι έως εκατό (100) κλίνες.

Ποσοστό δημόσιας επιχορήγησης ανά Καθεστώς Ενίσχυσης

Δαπάνες εξοικονόμησης ενέργειας (ΓΑΚ (ΕΕ) αριθ. 651/2014 (Άρθρο 38))

Μεσαίες επιχειρήσεις 40%

Μικρές και πολύ Μικρές 50%

Υποστηρικτικές δαπάνες (De Minimis) 40%

Επιλέξιμες Επεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης

• Ενεργειακή αναβάθμιση κτιριακού κελύφους όπως θερμομόνωση αδιαφανών

δομικών στοιχείων, αντικατάσταση διαφανών δομικών στοιχείων, εγκατάσταση συστημάτων σκίασης,

• Ενεργειακή αναβάθμιση συστήματος φωτισμού, εσωτερικού και εξωτερικού,

όπως αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων από νέα τεχνολογίας LED, εγκατάσταση αυτοματισμών σύζευξης τεχνητού με φυσικό φωτισμό, εγκατάσταση αυτοματισμών μείωσης κατανάλωσης λόγω απουσίας / παρουσίας χρηστών,

• Εξοικονόμηση ενέργειας σε συστήματα θέρμανσης χώρων όπως αντικατάσταση λεβήτων από αντλίες θερμότητας, ενίσχυση θερμομόνωσης δικτύων διανομής, αντικατάσταση τερματικών μονάδων από νέες ενεργειακά αποδοτικότερες,

• Εξοικονόμηση ενέργειας σε συστήματα ψύξης χώρων όπως αντικατάσταση ψυκτών από νεότερης τεχνολογίας αντλίες θερμότητας ή ψύκτες, ενίσχυση θερμομόνωσης δικτύων διανομής, αντικατάσταση τερματικών μονάδων από νέες ενεργειακά αποδοτικότερες

• Εξοικονόμηση ενέργειας σε συστήματα αερισμού χώρων όπως αντικατάσταση Κ.Κ.Μ. από νεότερης τεχνολογίας που διαθέτουν ανάκτηση της ενέργειας του απορριπτόμενου αέρα, ενίσχυση θερμομόνωσης δικτύων διανομής, αντικατάσταση ανεμιστήρων μονάδων από νέους ενεργειακά αποδοτικότερους που ελέγχονται από ηλεκτρονικές διατάξεις (inverters),

• Εξοικονόμηση ενέργειας σε συστήματα ζεστού νερού χρήσης όπως αντικατάσταση λεβήτων από αντλίες θερμότητας, ενίσχυση θερμομόνωσης δικτύων διανομής, αντικατάσταση μονάδων αποθήκευσης από νέες ενεργειακά αποδοτικότερες,

• Εγκατάσταση συστημάτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όπως ηλιοθερμικά συστήματα, φωτοβολταικά συστήματα, συστήματα αποθήκευσης ενέργειας, μικρές ανεμογεννήτριες και γεωθερμικές Α/Θ συμπεριλαμβανομένων των γεωεναλλακτών,

• Εγκατάσταση συστήματα αυτοματισμού, ελέγχου και διαχείρισης σε τοπικό αλλά και σε κεντρικό επίπεδο

• Συστήματα βελτίωσης ποιότητας ισχύος

Επιλέξιμες δαπάνες χρηματοδότησης για υποστηρικτικές Υπηρεσίες

• Υπηρεσίες Ενεργειακού Ελεγκτή, όπως ορίζεται από τον Ν. 4342/2015 και την σχετική Υ.Α.

178679/04.07.2017.

• Υπηρεσίες Ενεργειακού Επιθεωρητή, όπως ορίζεται από το Ν. 4122/2013 και την σχετική Υ.Α.

178581/30-06-2017 για έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης (αρχικό και τελικό) για

τις περιπτώσεις κτιρίων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ΚΕνΑΚ.

• Ανάπτυξη και Πιστοποίηση συστήματος ενεργειακής διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο ISO 50001.

• Υπηρεσίες Συμβούλου παρακολούθησης και διαχείρισης

• Εκπόνηση μελετών και ερευνών κάθε μορφής απαραίτητες για την υλοποίηση της έκθεσης

αποτελεσμάτων του ενεργειακού ελέγχου σχετικές με τους σκοπούς της Δράσης.

Η τελική επιλεξιμότητα των δαπανών εξαρτάται από την κάλυψη του ενεργειακού στόχου

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται:

1) για τις δαπάνες οι οποίες υπάγονται στο Γενικό Απαλλακτικό Κανονισμό, η ημερομηνία

ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης στο Πρόγραμμα.

2) για τις δαπάνες οι οποίες υπάγονται στον Κανονισμό Deminimis, η ημερομηνία

προδημοσίευσης του Προγράμματος,

Ως ημερομηνία λήξης επιλεξιμότητας των δαπανών των προτάσεων ορίζεται η 30.06.2025.

Διάρκεια υλοποίησης έως δεκαοχτώ (18) μήνες από την έγκριση.

Η αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων θα είναι συγκριτική, βάσει των κριτηρίων:

– Κ1: Ανηγμένη Εξοικονόμηση ετήσιας πρωτογενούς ενέργειας (kWh/m2)

– Κ2 Ειδική Εξοικονόμηση ετήσιας πρωτογενούς ενέργειας (ανηγμένη στις ώρες λειτουργίας)

– Κ3 Αποδοτικότητα Επένδυσης: ο λόγος της ετήσιας Εξοικονόμησης πρωτογενούς ενέργειας

(kWh/m2) ως προς το κόστος της Επένδυσης (σε ανηγμένα μεγέθη).

Συνολική Βαθμολογία αίτησης επενδυτικού σχεδίου: Κ = ΣΚixβi (β= συντ. βαρύτητας)

Η ένταξη των επενδυτικών σχεδίων των δικαιούχων στη δράση θα πραγματοποιείται με βάση τη σειρά βαθμολογικής κατάταξης μέχρι εξαντλήσεως των διαθέσιμων πόρων

Δείτε την προδημοσίευση εδώ

Για εκδήλωση ενδιαφέροντος εδώ